جهان های موازی و NLP در قانون جذب | وب سایت بنیتو

جهان های موازی و NLP در قانون جذب

جهان های موازی و NLP در قانون جذب
جمال پورمینه

خارج از دید
اگر به شما بگویـــم در کهکشــــان هــای دور یک
نفر از شمــــا که نسخه دوم است و دقیقا مثل شما
است و در حال خواندن این کتاب الکترونیکی است
چه حسی به شما دست می دهد آیا بــاور می کنید؟
آیا ممکن است در جهان بی نهایت هستی باز هم
زمین گـــرد و خورشیـد و منظومه شمسی وجود
داشته باشد و انسان هایی مثل ما روی آن زندگی
کنند که دقیقا شبیه ما بوده و شاید زندگی آن ها
هم درست مثل اتفاقات زندگی ما باشد؟
این جهــــان ها آنقدر زیاد و غیر قابـــل شمـــارش
هستند کـه فیزیک کوانتوم چاره ای جـــز اقرار به
وجود آن ها ندارد .
شاید در این لحظه نسخه ی دوم شما تصمیم بگیرد
این مقاله را تا همین جا رها کند، در حالی که شما
به خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهید داد.
نظریه جهان های موازی
اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچــــه که در باال
شرح آن رفــت عجیب و غیــــر معقـــــول به نظـــــر
میرسد، اما آن گـــونه که از قرائن بر میآیــد انگار
مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا مشاهــــدات نجومی از
این اندیشـــه غیر مادی پشتیبانی میکنند. بنابر این
پیش بینی سادهترین و پــــر طرفدار ترین الـــگوی
کیهان شناسی که امروزه وجود دارد، این است که
هر یک از ما یک جفت داریم کـــه در کهکشانی که
متر دورتر از زمین قراردارد، زندگی ۲۸۰ حدود ۱۰
میکنند.
طول این مسافت آن چنـــان زیاد است که بطور کامل
خـارج ازمحاسبه هر گونه امکان بررسیهای نجومی
است، اما این امر واقعیت وجود نسخه ی دوم ما را
کم رنگ نمی کند. این مسافت بر اساس نظریه ی
احتماالت دقیق برآورده شده است و حتی فرضیات
خیال پردازانه ی فیزیک نوین را نیز در بر نگرفته
است .
در سال ۱۹۵۴ میالدی یکی از دانشجویان دوره ی
دکتری دانشگاه پرینستون به نامEverett Hugh
ایده ای بنیادین را مطرح کرد : اینکــــه جهان های
موازی متعددی وجود دارند که درست شبیـــــه به
دنیای مــــا هستند که این عوالم همگی به دنیای ما
مربوط می شوند؛ در واقع آنها تابعی از ما هستند و
س
ما نیز تابعی از آنها.
جهان یا جهان های موازی،بر طبق فیزیک کوانتوم
و فلسفــــه) باالخص فلسفـــــه صــدرایی به نام عالم
مصلی( و حتی پاره ای از متون دینی )با نام جهـــان
اثیری(، امری کامال اثبــات شـــده بوده و حداقل بر
روی کاغذ و به لحاظ تئوریک،از سوی دانشمندان
امری پذیرفته شده است.
فیزیک کوانتوم که بر ریــــزتـــریــن ذرات ممکن در
طبیعت می پردازد،) ریــزتــــرین ذره شناخته شده تا
امروز کوارک نـــام دارد(، وجود جهـــان دیگری که
انعکاس مشابه از اتم ها و ذرات ریز تر از آن را در
خود به تصویر می کشد، اثبات کرده است.
در یک آزمایش،براده فلزی به قطر یک مو در کاسه
ای مخروطی شکـــل و در خـــالء با سرعت بـاال به
گردش درآمد و درآن واحد،مشاهده شد که براده هم
در حال گردش بـوده و هم ثابت، مشابه آن ،تئـــوری
گربه شرودینگـــر است که در آن واحد یک گربه هم
زنده و هم مرده است ( البته باید گفت آزمایش گربه
شرودینگر جنبه نظری دارد( لذا دانشمندان فیــزیک
کوانتوم مثـــل میچ کاکـــو اظهار میدارند که احتماال
انعکـــاس اجسام )هرجسمی( در جهان یا جهان های
موازی،رفتـــاری متفـــاوت از نوع و نسخـه دیگری
خود خواهــد داشت. ضمنا در همـان آزمـــایشگــاه،
دانشمندان در حال ساختن دستگاهی بزرگتر هستند
که با جسمی بزرگتر و با تغییر چند الکترون،احتماال
توان ورود به جهان موازی را بدست آورند.
به لحــاظ ســـاده تر،عــنوان می شــود که طبــق این
تئوری،انســـان و موجودات زنـــده و کال هـر گـونه
مواد، دارای نسخه مشابـه در جهان موازی بوده که
در حــال زندگی و موجودیت هستند اما الــزاما رفتار
مشابه نسخه موجود در جهان ما را ندارند.
مثال در حال حاضر که شما در حال مطالعه این مقاله
هستید، نسخه ی شماره دو شما در جهـــان موازی
مطالعه را کنار گذاشته و چه بســا اصال اهـل مطالعه
نباشد. اگـــر هم جهــان های مـــوازی متعدد داشتـــه
باشیم، چه بسـا نسخه ی شماره ۳ شما مرده باشد!
فضای بیکران
اینکـه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از
ماده انباشته شده است، چیزی که مشاهـــدات هم آن
را تأیید میکنند. در فضای بی کران حتی غیر محتمل
ترین رویدادهـــــا نیز باالخره در جایی اتفاق خواهند
افتاد. در این فضــــا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر
وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از
آنها مردمانی دارند که شکل ظاهری ، نام و خاطرات
آنها دقیقا همان ها است که ما داریم. به ساکنانی که
تمامی حالت هــــای ممکن از گــزینههای موجود در
زندگی ما را تجربه میکنند. من و شما احتماال هرگز
خودهای دیگران را نخواهیم دید .
NLP
Nlp در دست گرفتن کنترل ذهن است. به عبارت
دیگر NLP نحوه استفاده از زبـان ذهن است برای
نیل به نتایج مطلوب و دلخواه.
NLP به جستجوی کارکردهای داخلی ذهن انسان
می پردازد؛ به اینکه چگونه فکر می کنیم ، چگونه
تمایالت و اهداف خود را محقق می سازیم و چگونه
به خود انگیزه میدهیم چگونه ارتباط برقرار میکنیم
و به تجربیات خود معنی می بخشیم.
NLP الگوهـــــا و مهارت های الزم بــــرای ایجاد
تغییرات مثبت، انتخاب هـــای جدید، بهتر بـــــودن با
دیگران، کنار گذاشتن رفتارها و الگـــــوهای مخرب
کهنه و شفاف تر ساختن آنچـــه را که می خواهیم و
نحوه رسیدن به آن را فراهم می سازد.
مهم ترین پیام NLP برای درک درست از قــــانون
جذب و استفاده از آن به عنوان تنها ابـــزار رسیدن
به موفقیت – ثروت – شادی – تندرستی و هر هدفی
دیگر این است که قانون NLP به مـــا ثابت می کند
تمام انسان های جهان از هر قبیلـه – نژاد – رنگ و
زبانی دارای یک ســــاختار ذهنــــی و عصبــی کامال
مشابهی هستند یعنی مغزشــان از یک رشته عصبی
یکسانی تشکیل شده است اگر یک نفــر در هر نقطه
از جهان بتواند یک کار بزرگ انجام دهد یا رکوردی
جدید در رشته ای خاص ثبت کند همه ی مردم جهان
این توانایی را دارند که به مانند او ایـن کار را انجام
دهند اما نکته ناگفتـــــه از قانــون جذب این است که
رشته های عصبی انسان عملکردهای خودشــــان را
تصادفی انجام نمی دهند بلکه با توجه بـــه باورهایی
که شخص دارد رشتهای عصبی وارد عمل می شوند
و اندیشه ای را تولید می کنند و با فرکانسی قدرتمند
آن را به کائنات می دهند کائنات هم دقیقا بدون یک
ذره شک – اشتباه – تبعیض و توجهی هم جنس آن
اندیشه یا فرکانسی را که دریافت کرده در قالب ایده
– اشخاص – اتفاقات و شرایط به زندگی شخص بر
می گرداند و این همان زندگی او خواهد بود که قرار
است تجربه کند.
در نظریه جهان های موازی ثابت شد که دنیایی که
ما در آن زندگی می کنیم بی نهایت شکل دارد و به
هر یک از ما جهان شکلی خاص از خـــودش را به
نمایش می گذارد مثال شخصی جهان را پر از نعمت
و ثروت می بیند و در جریان زندگی آن را تجربه
می کند و شخصی دیگر جهانـــــی را می بیند که در
جریان آن مشکالت مالی متعددی وجود دارد پول به
سختی به دست می آید تــــورم بـــاال است – وام باید
گرفت و جالب است کــــه هــر دو نفر عین حقیقت را
می بینند و نمی توان گفت هیچ کدامشـــان در اشتباه
هستند چون جهان ما با توجه به باورهایی که داریم
شکل های خودش را نشان می دهد شخص اول باور
تمیز و خوبی در مورد پول دارد و شخص دوم باور
مناسبی از پــــول و ثروت ندارد و ذهــــن بیمار او
اندیشه هایی ضد پــــول تولید می کند و احساســـی
نامناسب مانند افسردگی – نا امیدی و فقیر بودن در
او تولید خواهد شد که دقیقا پاشنــــه ی آشیــل تمام
مشکالت مالی او ریشه در این امر مهـــم دارد که او
بـــــاورهای نادرستی در ضمیر ناخودآگاه خودش در
مورد پــــول دارد و هرگزتا زمانی که این بـاورها را
تغییر ندهد هر چقــدر تالش کند و هر شغـــلی داشته
باشد همـــان زندگی را تجربه خواهد کــــرد کـه تا به
امروز تجربه کرده و دیده است.
این جریان اساس زندگی شما است هرگــز از معجزه
خبری نخواهد بود شما باید قبول کنید خداوند قانونی
دردنیا دارد که آن ها را هرگز در هیچ زمان ومکانی
برای هیچ احدی تغییر نمی دهد و برای اینکه عدالت
مطلق خودش را در حق انسانها اجرا کند و تبعیضی
قائل نباشد قانون جذب را وضع کرده است که انسان
با توجــــه به باورهایی که دارد اندیشه هایــی را به
صورت فرکانس تولید می کند و به کائــنات میفرستد
و بدون اینکه کمترین ظلـــم و ستمی بــه او شود هم
جنس آن فرکانس را از جهان در قالب اتفـــاقــــات و
شرایط مختلف دریـــافت خواهـــد کرد و بــرای تغییر
کیفیت زندگی خود انســـان چاره ای نـدارد جز اینکه
بیاید و به باورهای نادرست خود سر و سامــان دهد
و خداوند هم در کتابش همین توصیــــه را به انسان
کرده است تا بداند منتظر معجزه و حتـــی منتظر خدا
هم نبــــاشد و اصـول و قوانین را بفهمد بهــتر از آن
است که بیاید وضع نامطلــــوب زندگی خودش را به
تقدیر – سرنوشت و خـواست خدا ربـــط دهد خداوند
تاکید می کند انســــان برای تغییر زندگی خودش باید
نظام باورهایش را تغییر دهد این گفته حقیقت دارد و
آیه ای عجیب در قرآن وجود دارد که همه مسلمانان
آن را می خوانند اما کمتر افرادی هستند پیام حقیقی
آن را بفهمند خداوند به صورت معجزه آسا فرمول
تغییر به سمت ثروت – شادی – سالمتی و موفقیت
را تغییر باورها می داند.
ِ”اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم ٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم”- ۱۱ رعد

قطعا خداوند سرنوشت هیچ انسانی را تغییر نمیدهد
مگر اینکه آنها درون خودشان را تغییر دهند.

چنانچه می بینیم خداوند برای تغییر زندگی انسان در
تمام جنبه هــای آن به خصوص جنبه ثروت انگشت
رو باورهـای انسان می گذارد و می فرمـــاید او باید
درون خودش را تغییر دهد درون انســـان چیزی جز
ضمیر ناخـــودآگاه که ســازنده باورهـــا است وجود
ندارد باورهــــا هم اندیشه هـا را می سازند.به همین
جهت اندیشه شما دست خودتان نیست بلکه محصول
یا معلـــول باور شما است و اندیشه هـــا هم در قالب
یک فرکانس قدرتمند به کائنات می رسند و هم جنس
آن را برای شما جـــذب می کنند و وارد چـــرخــه ی
زندگی شما می کنند .

خالصه جهان های موازی و NLP در قانون جذب
موضوع فوق این پیام را می رساند که خداوند هیچ
انسانی را اضافی خلق نکرده است و عدل بینهایت
و مطلق او ایجـــاب می کند که امکـــان دسترسی به
ثروتها و نعمت های بی شمار جهـــان برای تک تک
انســـــان ها به یک میـــزان در دسترس است چون
تئوری جهان های موازی ثـــابت کرد جهان میتواند
شکلی از ثروت – رفاه – خوشبختی و شــادی را به
تک تک انسـان ها نشان دهد و همچنین NLP ثابت
کرد تمام انســـان های دنیا از یک رشتـه ی مغزی و
عصبی مشابهی بهره مند هستند و در قانـــون جـذب

جنس – ملیت – هوش – دین و مذهــب بی اثر است
هر کسی بـاورهای مناسب داشته باشد یا بـــاورهای
بیمار خودش را اصالح کند آن موقع در مداری قرار
خواهد گرفت که فقط پول سالمتی – نشاط و موفقیت
قرار دارد و هنگامی که شمـــا با اصـــالح بـاورهای
خودتـــان به مــدار باالتر بروید قــــادر خواهیـد بود
که مـــدار ذهنتان را ارتقاء دهید و در مــــدار جدید
شما اجبارا با اتفاقات و شرایطی روبـرو خـــواهیــد
شـــد کــه در مدار قـــرار دارنــد بـــه مانند پـــول –
تندرستی – تســویه بدهـــی ها موفقیت هــای باال و
گرفتن مدارک تحصیلـــی ممکن خــواهــد بــــود و
قانـــون جذب برای شما هم به خــوبی اجرا می شود
و خداهرگز خصومت – کینه و دشمنی با شمانداشته
است بلکه خودتـــان با اندیشه هــــای فقــر آفــــرین
سبب شده اید اتفاقاتی ناگوار و هـــم جنس فقــر را
تجربه کنید و کافـــی است مــدارت را تغییر بدهی تا
جهانت تغییرکند و شکلی دیگر از جهان را ببینی که
خدا – ایمان – پـول – بهشت – نشاط – جسم سالم
هوای پاک – و تمام خواسته های شما وجود دارد.

پایان – جمال پورمینه

*/بنیتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *