سرکتاب _نگاه کردن وبازکردن کتاب | وب سایت بنیتو

سرکتاب _نگاه کردن وبازکردن کتاب

🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺

سرکتاب _نگاه کردن وبازکردن کتاب

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

ترفندی دیگر ازشیادان و اغفالگران وساحران .سرکتاب بازکردنست که با فریب دادن مردم من جمله خانمها بانگاه کردن به کتابهای طلسم وجادوگری ازقبیل
«مجمع الدعوات کبیر.کلیات جامع الدعوات .کنزالحسین .مرتاضنامه هندی.کلیات بحرالعجائب .طمطم هندی کلیات سحروطلسمات و تسخیرارواح و..»
که پرازکفریات ساحران .توهین به آیات مبارک قرآن .وجدول .اعداد و حروف وجملات نامفهوم وبعضا درحواشی آن سوره یاآیاتی ازقرآن واسماء پیامبران ودربرابرآن اسامی جن و شیاطین را نوشته جهت فریب دادن که فکرکنند قرآنست .
هرکس مشکلی داشته باشد ازقبیل بخت بست و شغل بست و گرفتاریهای دیگربرای تعیین سرنوشت وحل مشکل به آنهامراجعه میکنندتابرایشان سرکتاب بازکنند.
(یعنی به کتابشان نگاه کنند تا عواقب یا عاقبت وسرنوشتشان رابرایشان بگویند).
هیچگاه باخودشان فکرنکردند که این چه کتابیست نزد ساحری درشهری دیگرحتی بعضا درکشوری دیگرقرارداردوسرنوشت آدمهادرآن نوشته شده جالب اینجاست خودفردنمیداند بابد باگفتن اسم خودومادرش ازساحربپرسد انچه که ساحر میگویدبسیاری ازمواردصحیح وصورت گرفته ولی تابحال کسی خودش شخصاکتاب را نگاه کرده و صفحه مربوط به خودش رامطالعه کرده نخیر. چگونه درکتاب دعانویس نوشته چکسی آن رانوشته .
درکتاب چیزی نوشته نشده .
پیامبر(صلی الله علیه و سلم )میفرمایند: خداوند درروزتولد هربچه ای جنی را مأمورمیکند جهت سنجش ایمان فرد تا آخرین لحظه فوت که به آن قرین یا همزادوموکل هم گفته میشود.
بامراجعه به دعانویس بلافاصله اسم فرد و مادرش رامیپرسدفورا ازطریق جن تعلیم شده و اجیرخود بیوگرافی وگذشته اش راازهمزادفردمقابل گرفته و به خودش بازمیگرداند افرادنیزچون حقایقی را ازفردی ناشناس و غریبه میشنوند باورکرده و ضمینه برای مراتب بعدی دروغ پراکنی .کلاه برداری فراهم میشود تاازآینده هم حرف بزنند .

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

ای آدمهای عاقل .آینده را فقط خدا میداندوبس .گذشته هم پرازخاطرات خوب و بد که خودمان سپری کردیم بازگوکردنش به دردمانمیخورد ولی برای ساحر سودخوبی دارداینجوری سرآدمها را شیره می مالند
دیدین برخی کتابها قدمت چنده ساله دارن حتی چندصدساله آیا جای تعجب نیست کتابیکه برای من بازکردن بیوگرافی وسرنوشت من را درآن نوشتندچندین سال ازمن بزرگترباشد.
چطورمیشودچنین چیزی.
آیا فریبی ، نیرنگی درکارنیست .
تورات ،انجیل ،قرآن ویاحتی نسخه های قدیمی دفینه نیزچنین قدرتی ندارند در آنها نوشته نشده این چه کتابیست ؟
نویسندوکاتب آن کیست ؟چرا دست بعضی افراد معدود افتاده چرا درمدارس و دانشگاهها تدریس نمیشود؟
دارندگان کتاب اکثرا معتادو فاسد و شیادندهیچ ارتباطی باخداندارند تابگویم کرامات ست دردین اسلام هم چنین چیزی وجودندارد بلکه کفرهم محسوب میشود بامراجعه و اعتماد به کارشان .
مع الاسف ازقشرتحصیل کرده افراد زیادی پول زیادی بابت همان سرکتاب بازکردن پرداخت میکنند.این درحالیست که درشرع اسلام چیزی بنام سرکتاب بازکردن وجودندارد وکاملا غلط خرافی وبی اساس ست و کسانی باشیطنت و دروغ پردازی مردم را اغفال میکنند .

پس به همه برسانید که سرکتاب هم مثل سایرفریبهای دیگرشیطنتی ازجانب ساحران مراقب خودمان باشیم همه را به خدابگوییم و ازخدابخواهیم تنها قادر ومقتدر الله ست .

خواهشا دراین موارد اطلاع رسانی کنید.