اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است
به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛ رئیس FATF در شرق آسیا به‌دنبال اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است

به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛ رئیس FATF در شرق آسیا به‌دنبال اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است

رئیس نهادی که ادعا می‌شود تبعیت از راهبردهای آن باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران می‌شود، برای هشدار در خصوص عواقب کار کردن بانک‌های خارجی با ایران، به آسیای شرقی رفت. ادامه مطلب »