اقوام بختیاری

درباره طایفه میشکال

میشکال ، میرشکال یا میر شکار: مین فرهنگ بختیاری میرشکال یا میشکال دو معنی داره. یکیس به معنی سرکرده صیادون یا شکالچیون کوگ وتهی وکهی ودیری به ساززن وکرنا کش ایگوهن .... ادامه مطلب »