الکترونیکی شدن خدمات دانشجویان
الکترو نیکی شدن خدمات به دانشجویان

الکترونیکی شدن تمامی خدمات آموزشی دانشجویان

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در خصوص ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان به صورت الکترونیکی گفت: این سامانه سال گذشته پیگیری شد که در مرحله اول این سامانه فرآیند خدمات... ادامه مطلب »