ایا بعداز مرگ انسان روح باجسم دیگری در این دنیا متولد می شود

ایا بعداز مرگ انسان روح باجسم دیگری در این دنیا متولد می شود؟

ایا بعداز مرگ انسان روح باجسم دیگری در این دنیا متولد می شود منظورم زندگی بعدی روح در این دنیا بعضی ها به آن متعقند . آنچه پرسیده اید ، نظریه تناسخ... ادامه مطلب »