ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان است
وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت‌: گسترش روابط با ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان است

وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت‌: گسترش روابط با ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان است

وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت: گسترش روابط با ایران اولویت سیاست خارجی دولت جدید است و مصمم به گسترش روابط همه جانبه با تهران هستیم. ادامه مطلب »