بازار ثانویه ارز در ایران
سید بهاءالدین حسینی هاشمی

بهای ارز با توسعه بازار ثانویه و آزاد شدن بازار غیررسمی کاهش می‌یابد

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، با اشاره به انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، اظهارداشت: همتی تصمیم‌گیر و قائل به کار کارشناسی است و تجربیات خوبی در حوزه مدیریت بانکی و بیمه‌ای دارد... ادامه مطلب »