تمرکز و اولویت ما بر روی قدرت موشکی است
وزیر دفاع : تمرکز و اولویت ما بر روی قدرت موشکی است/ یک جنگنده جدید در 31 مرداد رونمایی خواهد شد/ «ناتوی عربی» در حد حرف است

وزیر دفاع : تمرکز و اولویت ما بر روی قدرت موشکی است/ یک جنگنده جدید در ۳۱ مرداد رونمایی خواهد شد/ «ناتوی عربی» در حد حرف است

امیر حاتمی درخصوص اولویت های صنعت دفاعی کشور گفت: اولویت اول ما موضوع موشکی است که در این حوزه وضعیت خوبی داریم و باید آن را ارتقا می دادیم. ادامه مطلب »
وزیر دفاع در برنامه نگاه یک: تمرکز و اولویت ما بر روی قدرت موشکی است/ یک جنگنده جدید در 31 مرداد رونمایی خواهد شد

وزیر دفاع گفت: تمرکز و اولویت ما بر روی قدرت موشکی است/ یک جنگنده جدید در ۳۱ مرداد رونمایی خواهد شد

امیر حاتمی درخصوص اولویت های صنعت دفاعی کشور گفت: اولویت اول ما موضوع موشکی است که در این حوزه وضعیت خوبی داریم و باید آن را ارتقا می دادیم. امیر سرتیپ امیر... ادامه مطلب »