جولیان رز اعلان جنگ آمریکا در فضا
جولیان رز اعلان جنگ آمریکا در فضا

جولیان رز اعلان جنگ آمریکا در فضا

گویی که جهان برای منافع نظامی سلطه گرایانه ترامپ بیش از اندازه کوچک شده باشد، وی قصد دارد فضا را به هدف جدیدی برای اقدامات نظامی آمریکا تبدیل کند. ادامه مطلب »